Hóa đơn giá trị gia tăng được hủy như thế nào?

Hóa đơn giá trị gia tăng có vai trò quan trọng trong kinh doanh và trong các nghiệp vụ kinh tế phát sinh của tổ chức, doanh nghiệp. Kế toán sẽ phải xử lý loại chứng từ này thường xuyên bởi vậy sai sót trong quá trình ghi hóa đơn hoặc xảy ra các trường hợp ngoài ý muốn phải hủy hóa đơn giá trị gia tăng là điều không tránh khỏi. Ngoài việc tìm hiểu về mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử, cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, kế toán nên hiểu rõ hơn về các trường hợp được phép hủy hóa đơn và cách hủy hóa đơn giá trị gia tăng.

1. Các trường hợp được phép hủy hóa đơn giá trị gia tăng

Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính đã quy định chi tiết về hủy hóa đơn giá trị gia tăng. Theo đó, các trường hợp hủy hóa đơn bao gồm:

– Doanh nghiệp cần hủy hóa đơn đặt in bị in sai, in trùng, in thừa trước khi thanh lý hợp đồng đặt in hóa đơn.

– Tổ chức, hộ, cá nhân có hóa đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện hủy hóa đơn. Kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế, hóa đơn cần được hủy trong thời hạn chậm nhất là 30 ngày.

Nếu cơ quan thuế thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng (trừ trường hợp thông báo do thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế) thì DN, hộ, cá nhân phải hủy hóa đơn, thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là mười (10) ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hóa đơn đã mất.

– Một số hóa đơn đã lập của các đơn vị kế toán được hủy theo quy định của pháp luật về kế toán.

– Các loại hóa đơn chưa lập nhưng là vật chứng của các vụ án thì không hủy mà cần phải xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Đối với hóa đơn giá trị gia tăng đã lập thì phải xử lý như thế nào?

Đối với hóa đơn đã lập nhưng bên bán hàng chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.

Nếu hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua, bên bán và bên mua đều chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai.

Lý do thu hồi hóa đơn cần được thể hiện rõ trong biên bản thu hồi hóa đơn. Kế toán của bên bán gạch chéo các liên, lưu lại số hóa đơn lập sai và thực hiện lập hóa đơn mới theo quy định.

Đối với hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót.

Hóa đơn cần được ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua sẽ tiến hành kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Kế toán lưu ý không được ghi số âm (-) trên hóa đơn điều chỉnh. 

Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ trúng thưởng 

Lợi ích nộp thuế điện tử theo hình thức doanh nghiệp nhờ thu

3. Hồ sơ hủy hóa đơn giá trị gia tăng

– Quyết định thành lập Hội đồng hủy hóa đơn, trừ trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh;

– Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy ghi chi tiết: tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy (từ số… đến số… hoặc kê chi tiết từng số hóa đơn nếu số hóa đơn cần hủy không liên tục);

– Biên bản hủy hóa đơn;

– Thông báo kết quả hủy hóa đơn cần có các nội dung bao gồm: loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số… đến số, lý do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp hủy.

Hồ sơ hủy hóa đơn được lưu tại tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn. Riêng đối với thông báo kết quả hủy hóa đơn thì thông báo này cần được lập thành hai (02) bản, một bản lưu, một bản gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày thực hiện hủy hóa đơn.

 

 

Trả lời