Công ty có được chốt sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động khi đang nợ tiền BHXH?

Sổ bảo hiểm xã hội được cấp cho người lao động để theo dõi quá trình tham gia BHXH của người đó và là căn cứ giải quyết các chế độ BHXH cho người lao động. Và khi người lao động chấm dứt hợp đồng thì doanh nghiệp phải tiến hành chốt sổ bảo hiểm xã hội cho họ. 

Tuy nhiên, trong một số trường hợp công ty chủ quản đang rơi vào tình trạng nợ tiền bảo hiểm xã hội thì theo luật bảo hiểm xã hội mới nhất; thì có ảnh hưởng gì đến việc chốt sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động không?

 

1. Trách nhiệm chốt sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động của doanh nghiệp

Theo điều 21, luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

–  Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật.

Còn theo khoản 2 Điều 47 Bộ luật Lao động 2012 quy định:

– Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

Như vậy, khi chấm dứt hợp đồng lao động. Người sử dụng lao động phải có trách nhiệm chốt sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động

2. Công ty nợ tiền BHXH có chốt được sổ Bảo hiểm xã hội cho người lao động?

Theo Điểm 1.2, Khoản 72 Điều 1 của Quyết định 505/QĐ-BHXH năm 2020 quy định về Ghi, xác nhận thời gian đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN trong sổ BHXH:

– Nội dung ghi trong sổ BHXH phải đầy đủ theo từng giai đoạn tương ứng với mức đóng và điều kiện làm việc của người tham gia BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN (kể cả thời gian người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng như nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau, thai sản; nghỉ việc không hưởng tiền lương; tạm hoãn HĐLĐ).

 

– Đối với đơn vị nợ tiền đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN, nếu người lao động đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc chấm dứt HĐLĐ, HĐLV thì đơn vị có trách nhiệm đóng đủ BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN, bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định, cơ quan BHXH xác nhận sổ BHXH để kịp thời giải quyết chế độ BHXH, BHTN cho người lao động.

 

Trường hợp đơn vị chưa đóng đủ thì xác nhận sổ BHXH đến thời điểm đã đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN. Sau khi thu hồi được số tiền đơn vị còn nợ thì xác nhận bổ sung trên sổ BHXH.

 

–  Khi điều chỉnh giảm thời gian đóng hoặc giảm mức đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN đã ghi trong sổ BHXH, phải ghi cụ thể nội dung điều chỉnh, xác nhận lũy kế hoặc tổng thời gian đã đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN.

Hóa đơn giá trị gia tăng được hủy như thế nào?

Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ trúng thưởng 

Như vậy, trường hợp công ty nợ tiền BHXH nhưng nếu người lao động đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc thì công ty có trách nhiệm đóng đủ BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN, bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định. Khi đó, cơ quan BHXH xác nhận sổ BHXH để kịp thời giải quyết chế độ BHXH, BHTN cho người lao động. 

Hay nói cách khác người lao động vẫn có thể được chốt sổ bảo hiểm khi doanh nghiệp nợ tiền đóng BHXH. Tuy nhiên, thực tế có trường hợp doanh nghiệp cố tình không đóng đủ tiền BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN dẫn đến ảnh hưởng đến việc xác nhận thời gian tham gia bảo hiểm của người lao động.

 

Để bảo vệ quyền lợi của mình, người lao động có quyền khiếu nại tới Chánh Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc làm đơn khởi kiện tới

 

 

 

Trả lời